dersetkinlik.com


REKLAMLAR

2.Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları

2. SINIF
Dinleme, okuma, konuşma, yazma ve sunma çalışmaları için hazırlık yapar.
Konuşanın sözünü kesmez, söz ister, konuşanın yerine kendisini koyar; dikkatini dinlediği ve okuduğu konuya yoğunlaştırır.
Dinlediklerini, okuduklarını anlamlandırmada önbilgilerini kullanarak sunulan resim, şekil, fotoğraf vb. görsellerden yararlanır.
Dinlediği ve okuduğu bir şiirin ana duygusunu, bir metnin konusunu ve ana fikrini belirler.
Dinledikleri ve okudukları eş – zıt anlamlı kelimeleri ve eş sesli kelimeleri ayırt eder.
Duyduğu sesleri ayırt ederek dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder ve araştırır.
Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.
Konuşmalarında ve yazdıklarında sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü bunun nedeni, bunun sonuncunda vb.” ifadeleri kullanır.
Dinlediği olayın ve okuduğu metinin nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
Dinlediklerine, konuştuklarına, okuduklarına ve yazdıklarına ilişkin karşılaştırmalar yaparak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir,
Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.
Dinlediklerinde ve okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
Hikâye unsurlarından ana karakteri, zamanı, olayı ve yeri belirler.
Dinlediklerini ve okuduklarını zihninde canlandırır.
Konuşma sırasında dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arar.
Konuşmalarında ve yazdıklarında 5N 1K öğelerini vurgular.
Başlıktan hareketle dinleyeceği ve okuyacağı konunun içeriğini tahmin eder.
Konuşmacı, konuşması, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.
Dinlediklerinde, okuduklarında ve konuşmalarında vurgu, tonlama, telaffuza ve noktalama işaretlerine dikkat eder, kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.
Bir etkinliğin ya da işin aşamalarını anlatan en fazla 3 aşamalı yönergelere uyar.
Bilgi edinmek için belgesel, haber, sunu; eğlenmek için masal, hikâye, tiyatro, şarkı dinler, izler ve okur.
Grup tartışmalarına katılır, grup konuşmalarını dinler, duygu ve düşüncelerini grupla paylaşır.
İşitilebilir bir ses tonuyla sesine duygu katarak akıcı konuşur ve okur.
Konuşmalarında beden dilini kullanır, gereksiz hareketlerden kaçınır, dinleyicilerle göz teması kurar.
Görgü kurallarını ve değerlerini dikkate alarak konusunun dışına çıkmadan konuşur.
Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder; kendisini, ailesini ve çevresini sözlü- yazılı olarak tanıtır.
Konuşmasında olayları anlatırken ilk önce, daha sonra, ondan sonra, sonuçta vb. ifadelerini kullanır.
Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmasında ve yazılarında kullanır.
Kendine güvenerek konuşur ve konuşmasını görsel sunularla destekler.
Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi hakkında konuşur, yazılar yazar.
Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar.
Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara (selamlaşma, tanışma, teşekkür etme vb.) ve üstlendiği role uygun konuşur.
Tekniğine uygun masal, hikaye, fıkra anlatır, betimlemeler yapar, deneyim ve anılarını anlatır.
Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini anlatır,
Bildiği şiirleri topluluk önünde okur, topluluk önünde konuşur.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek kurallara uygun sesli ve sessiz okumalar yapar.
Kitabını yırtmadan ve katlamadan özenle kullanır, sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırarak metinde geçen, anlamlarını bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ” benzer olarak, aynısı, kadar vb. ” ifadeleriyle ortaya konulduğunun farkına varır.
Metni giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur, metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılık belirler, okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.
Metin içerisindeki renkli, altı çizili ve koyu ifadelerin önemli noktalar olduğunu bilerek olur.
Okuduğu metinin yazarı hakkında bilgi edinir.
Metin içerisinde cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurar.
Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır, resimli sözlük ve fotoğraflardan yararlanarak söz varlığını geliştirir.
Metinde ortaya konan sorunları belirler, onlara farklı çözüm yollara bulur,
Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder ve söz varlığını geliştirir.
Bilgi edinmek için çocuk gazete ve dergileri; eğlenmek için fıkra bilmece, tekerleme okur ve okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.
Şiir, masal, fıkra ve tekerlemeyi metnin türünü dikkate alarak okur.
Okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla serbest okuma yapar ve anlama tekniklerini kullanarak sorgulayıcı okur.
Rehber yardımıyla yankılayıcı okur ve paylaşarak okumaktan zevk alır.
Bütün yazılarını bitişik eğik yazı harflerini kullanarak yazar.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Noktalama işaretlerinden; virgül, nokta, soru işareti, kısa çizgi, kesme işareti, eğik çizgiyi doğru ve yerinde kullanır, imlâ kurallarına uyar, sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır,
Matematiksel ifadeleri, iki basamaklı sayıları, artı, eksi, çarpma, bölme işaretlerini doğru yazar.
İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar, yazısında uygun ifadeleri kullanır, destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir ve yazısına uygun başlık belirler.
Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay ve yer ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.
Bir fikre katılıp katılmadığının nedenlerini açıklayan yazılar ve sorular yazar.
Günlük, anı, davetiye, tebrik kartı, mektup, hikâye, şiir yazar.
Kendisi, arkadaşı, oyuncağı, okulu, evi vb. hakkında betimlemeler yapar.
İşbirliği yaparak istediği bir konu hakkında yazılar yazar.
Dikte etme çalışmalarına katılır, seslerden heceler, hecelerden cümleler, cümlelerden paragraflar yazar.
Şekil, sembol ve trafik işaretlerinin anlamlarını bilir ve grafik- tablolarda verilenleri yorumlar.
Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri ve reklâmlarda verilen mesajları sorgular.
Resimleri, fotoğrafları, doğadaki değişimleri, beden dilini yorumlar, renkleri, çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.
Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir ve bunları drama, tiyatro, kukla, müzikli oyun gibi yollarla sunar.
Sunularında içeriğe uygun görseller seçerek bunları kullanır.

Kategori: TÜRKÇE

Yukarı