dersetkinlik.com


REKLAMLAR

4.Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları

4. SINIF
Dinlemek, okumak, yazmak, sunmak için hazırlık yapar.
Dinleme, okuma, yazma ve konuşma amacını belirler ve belirlediği amaçları paylaşır.
Okuma, dinleme, konuşma, yazma ve sunma amacına uygun yöntem belirler.
Dikkatini okuduğu ve dinlediği konuya yoğunlaştırır.
Görgü kurallarına ve değerlerine uygun konuşur ve dinler.
Sunulan görsellerden yararlanarak ve ön bilgilerini kullanarak dinlediklerini ve okuduklarını anlamlandırır.
Dinlerken, konuşurken ve sesli okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
Dinlediklerini ve okuduklarını zihninde canlandırır.
Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arar.
Yazdıklarında ve konuşmalarında 5N 1K öğelerini vurgular.
Dinlediklerinde ve okuduklarında geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını, kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını tahmin eder.
Dinlediklerinde ve okuduklarında geçen eş sesli kelimelerle eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder; kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.
Dinlediklerinde ve okuduklarında geçen duygusal ve abartılı sözleri, gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder ve sorgular.
Dinledikleri ve okuduklarında öznel – nesnel yargıları ayırt eder.
Dinlediklerinde, okuduklarında, yazdıklarında ve konuştuklarında sebep- sonuç ilişkileri kurar.
Okuduğu ve dinlediği şiirin ana duygusunu, dinlediklerinin ve okuduklarının konusunu belirler.
Dinlediklerinin, okuduklarının, konuşmalarının ana fikrini belirler, ana fikri vurgular, yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.
Yazdıklarında ana fikre ve yardımcı fikirlere yer verir.
Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder, başlıktan ve görsellerden hareketle dinleyeceği ve okuyacağı konunun içeriğini tahmin eder.
Konuşmacıyı, konuşmasını, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.
Dinlediklerinde ve okuduklarında dil ve ifade yanlışlarını belirler.
Dinlediklerinden ve okuduklarından çıkarımlarda bulunur.
Bir etkinliğin ya da işin aşamalarını anlatan en az üç aşamalı yönergeleri hazırlar ve uygular.
Dinlediklerinde ve okuduklarında geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Dinlediklerinde, okuduklarında, yazılarında ve konuşmalarında günlük hayattan örnekler verir.
Dinlediklerini, okuduklarını ve konuşmasını özetler, özet çıkartır.
Dinlediklerine, okuduklarına, konuşmalarında ve yazılarında benzer olarak, farklı olarak gibi ifadeleri kullanarak karşılaştırmalar yapar, dinlediklerinde ve okuduklarında geçen varlık ve olayları sınıflandırır.
Dinledikleri konulara ilişkin soru sorar, konuşması sırasında dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.
Dinlediklerinde ve okuduklarında ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözüm önerileri getirir.
Dinlediklerinde ve okuduklarında hikaye unsurlarından ana karakteri, yardımcı karakteri, olayı, yeri ve zamanı belirler, dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.
Katılımlı ve seçici dinler, şiir ve müzik dinletilerine katılır.
Sorgulayarak dinler ve konuşur, sorgulayıcı yazılar yazar ve okur.
Bilgi edinmek için belgesel, haber, sunu vb. ; eğlenmek için masal, hikâye tiyatro vb. izler ve okur, şarkı dinler.
Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler, grupla duygu ve düşüncelerini paylaşır.
Kelimeleri doğru telaffuz ederek, yerinde ve anlamlarına uygun kullanır, akıcı konuşur ve okur.
Dinleyicilerle göz teması kurarak konuşur, sesine duygu tonu katar ve konuşmalarında beden dilini kullanırken gereksiz hareketlerden kaçınır.
Kendine güvenerek konuşur, konu dışına çıkmadan konuşur ve yazar.
Konuşmalarında ve yazılarında ilk önce, daha sonra, sonuçta ifadelerini kullanarak olayları oluş sırasına göre anlatır.
Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir, konuşmalarında ve yazılarında söz varlığını kullanır.
Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında ve yazılarında kullanır.
Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur ve konuşmasını görsel sunu ile destekler.
Konuşmalarında, yazılarında ve okuma sırasında önemli gördüğü ifadeleri dikkate alır, önemli bilgileri belirginleştirir ve vurgular.
Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar ve yazar,
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur, konuşmalarında ve yazılarında, özellikle, örneğin, açıkçası gibi ifadeleri kullanarak örnekler verir.
Konuşmalarında ve yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadelere yer verir.
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.
Konuşmalarında ve yazılarında bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.
Konuşmalarında ve yazılarında mizahi öğelere yer verir, duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
Kendisini, ailesini ve çevresini sözlü ve yazılı olarak tanıtır.
Dilek, istek, beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir.
Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.
Bilgi edinmek amacıyla soru sorar ve bilgi vermek amacıyla konuşur.
Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ve üstlendiği role uygun ikna edici konuşur.
Masal, hikaye, fıkra tekniğine uygun anlatır.
Konuşmalarında ve yazılarında betimlemeler yapar; deneyim, izlenim ve anılarını anlatır ve yazar.
Bildiği şiirleri topluluk önünde okur, topluluk önünde konuşur.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur ve yazılarında bu işaretleri doğru ve yerinde kullanır.
Kurallarına uygun sessiz okur.
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur, metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır, metinde anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar.
Betimleyen, tanımlayan, genel ve özel durumları bildiren, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.
Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir.
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular,
Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir ve yazarın amacını belirler.
Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur, okuduklarında dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler.
Metin içi, metin dışı ve metin arası anlam kurar.
Ekleri kullanarak kelimeler türetir.
Metnin türünü dikkate alarak okur, serbest okuma yapar ve anlama tekniklerini kullanır.
Gazete ve dergi okur, not alarak okur ve paylaşarak okumaktan zevk alır.
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır, anlamlı ve kurallı cümleler yazar, yazılarında kelime tekrarından kaçınır.
Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır, sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır, yazılarında imla kurallarını uygular.
Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder ve bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
Yazısına uygun başlık ve alt başlıkları belirler, yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır, yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.
İmza atar ve anlamını bilir.
Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.
Formları yönergelerine uygun doldurur.
Eksik bırakılan metni tamamlar.
Sorular yazar.
Günlük, anı, davetiye, duyuru, afiş, mektup, hikâye, şiir, kısa oyun yazar.
İstediği bir konuda açıklayıcı, bilgilendirici ve ikna edici yazılar yazar.
Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.
İşbirliği yaparak yazar.
Şekil, sembol, trafik işaretlerinin anlamlarını bilir, grafik ve tablolarda verilenleri yorumlar.
Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, haberleri, reklâmlarda verilen mesajları, karikatürlerde verilen mesajları algılar ve sorgular.
Resimleri, fotoğrafları, doğadaki değişimleri, beden dilini yorumlar; renkleri, çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.
Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.
Harita ve kroki okur.
Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir ve bunları drama, tiyatro, kukla gibi yollarla sunar.
Sunularında içeriğe uygun görsel materyaller ve gerçek materyaller seçerek bunları kullanır.
Bilgileri grafik ve tablo ile sunar, sunularında harita ve krokiden yararlanır.
Sunumda bilişim teknolojilerinden yararlanır ve sunuları değerlendirir.

Kategori: TÜRKÇE

Benzer Konular

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Çalışma Sayfası

indirmek icin TIKLAYINIZ (1540)...

Eş Anlamlı Sözcükler(Anlamdaş Sözcükler) Tablosu

indirmek icin TIKLAYINIZ (1308)...

Deyimler Çalışma Sayfası Etkinlikler Test

indirmek için t?klay?n?z (1298)...

Deyimler çalışma kağıdı konu değerlendirme testi

indirmek icin TIKLAYINIZ (1099)...

Yukarı