dersetkinlik.com


REKLAMLAR

Okul öncesi eğitimi ders notları-öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi ders notları

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI

9. ÜNİTE

Ölçme: Gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade edilmesi

Değerlendirme: Ölçütle karşılaştırarak değer yargısına varılma.

Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri:

-Hedef davranışı belirleme –Eğitim-öğretim faaliyetlerini uygulama

-Ölçme sonuçlarına göre değerlendirme

Ölçme Değerlendirmenin Üstlendiği Roller:

-Etkili planlama, uygulama ve minimum hatayla değerlendirme

-Öğrencilerin öğrenme düzeyleri, ilgileri ve yetenekleri konusunda isabetli karar verilmesi

Ölçme Teknikleri: 3 ana temel bulunur.

1- Ölçülecek bir niteliğin olması 2- Belli bir zaman diliminde devamlı gözlenmesi

3- Sayı ve harflerle belirtilmesi

a-Sözlü Yoklamalar: Sorular sözlü sorulur, cevaplar sözlü alınır.

Sınırlılıkları:

-Sözlü ifade yetersizliği olan öğrenciler düşük not alabilir

-Utangaç olabilir –Kapsam geçerliliği düşüktür –Güvenilirliği düşüktür

Yeterli zaman verilmeyebilir –Gerçeği yansıtmayan düşük ya da yüksek not verilebilir

-Psikolojik durum yanıtı etkileyebilir

Geçerlik ve Güvenilirliğini Arttırmak İçin:

-Sorula önceden hazırlanabilir –Cevap anahtarı hazırlanmalı

-Başka yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmalı –Tarihi önceden bildirilmeli

-Psikolojik olarak rahatlatılmalılar

b-Yazılı Yoklamalar: Soru takımı yazdırılır, belli sürede cevap vermeleri istenir

Sınırlılıkları:

-Açık uçlu soruları cevaplamak uzun zaman alır –Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremeyebilir –Yazma ve ifade becerilerini ölçme dışında da kullanılır

-Cevap anahtarı hazırlanmaz –Az soru sorulabilir –Anlamsız soru sorulabilir

-Çok zor ya da çok kolay soru sorulabilir –Hedef ve davranışı göz ardı edilebilir

Kalitesini Yükseltmek İçin:

-Cevaplar uzun zaman almamalı –Kesin ifadeler kullanılmalı –Cevap anahtarı olmalı

-Yeterli sayıda soru sorulmalı –Sorular anlamlı olmalı –Orta güçlükte olmalı

-Hedef ve davranış dikkate alınmalı –Sınava ilişkin açıklamalarda bulunulmalı

c-Yazılı Sınavlar: Sorular yazılarak verilir cevap yazılı istenir

-Kısa Cevaplı Testler: Atatürk …… da Samsuna çıkmıştır

-Doğru Yanlış Testleri: Türkiye Rusya’yla sınır komşusudur (doğru) (yanlış)

-Çoktan Seçmeli Testler: Şıklı sorular

Çoktan Seçmeliler Çok yaygın Kullanılmamasının Nedenleri:

-Öğretmenlerin bilgi yetersizliği –Yeterli zaman ayıramamaları

-Meb yönetmeliğinin izin vermemesi

Çoktan Seçmelilerin Hazırlanması İçin Gereken Bilgiler:

-Hedef ve davranışın neyi ifade ettiği – Hedef ve davranışın düzeyleri

-Test planı bilgisi–Test geliştirme konusunda bilgi–İstatiksel işlemlerin nasıl yapıldığı

-Notların nasıl verildiği konusunda bilgilerinin olması

d-Ödev ve projeler: Tek başına ya da grup olarak belli sürede hazırlanmaları amacıyla

Sınırlılıkları

-Tek kişi çalışır diğerleri not alır –Yazı yazma tekniği olmayan sunum yapamaz

-Utangaç olabilirler –Yeterli kaynakları olmayabilir –Öğrt hassas davranmalı

Katkıları:

-Yaratıcılık –Araştırma –Sorun çözme –Toplumsallaşma –Sorumluluk alma artar

Dikkat edilmesi gerekenler:

-Yaratıcılığı geliştirici faaliyetler yapılmalı –Hazır bilgi verilmemeli

-Günlük yaşamla ilgili çeşitli sorunlar verilmeli –İlgi ve güdüsünü arttırmalı

-Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kazandırılmalı

Ölçme Aracının Nitelikleri

a-Güvenilirlik: Ölçme hatasız olmalı

-Soru sayısı fazla olmalı –Cevaplanabilir düzeyde anlaşılır olmalı

–Dikkatle ve çabuk cevaplamaya teşvik edilmeli –Güdülenmeli –Sınav süresi yeterli olmalı  -Sınıfın yarısı soruları rahatlıkla cevaplayabilmeli –Tarafsız puanlandırılmalı

-Her öğretmen hemen hemen aynı sınav sonucunu ortaya koymalı

b-Geçerlilik: En önemlisi kapsam geçerliliği (işlenen konuları kapsaması)

c-Kullanışlılık:

-Ekonomik olmalı –Öğretmenin sahip olduğu zamana göre test veya yazılı hazırlanmalı

-Uygulama süresi iyi biçimde ayarlanmalı –Sınavda yönergeler bulunmalı

-Kağıtlar kolay cevaplanabilir, düzenli olmalı –Kolay puanlandırılmalı

-Puanları kolay yorumlayabilecekleri yöntem belirlemeliler.

Değerlendirme: Ölçülen nitelik hakkında değer yargısına varma

Değerlendirme Türleri:

1-Mutlak değerlendirme: Geçme kalma notu belirlenir

2-Bağıl değerlendirme: Öğrc başarısı sınıfın genel başarısıyla değerlendirilir

Değerlendirme Teknikleri:

a-Tanıma ve Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme: Öğrenme sürecine girmeden önce ön bilgi ve hazırbulunuşluğun ölçülmesi

b-Biçimlendirme ve Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme: 1.Aşama: Hedef davranışı öğrenip öğrenmediği, 2. Aşama: Öğrenmediyse ne derecede öğrendiği 3. Aşama: Hedef davranışı tekrardan öğretme

c-Değer Biçmeye Dönük Değerlendirme: Dönem ortasında ve sonunda uygulanır. D-d-Geçip kalması konusunda karar verme işlemi. Ölçütleri:

-Derse katılımı –Vize final sonuçları –Grup/bireysel ödevleri –Sınıftaki başarı ortalaması –Başlangıçtaki davranışları –Dersin hedefleri ve davranışları

Not Verme: Birincisi baraj konur (50den yukarısı geçer), İkincisi Sınıf içi not dağılımlarına bakarak not verilir (aritmetik ortalama alınır)

Öğretim Materyallerini Ölçme ve Değerlendirme:

1-İçerik Yönünden:

-Materyal öğrenme hedefine uygun mu? –Öğrenmeyi destekliyor mu?

-Öğrenme yaşantılarına uygun mu? –Kullanılan dil anlaşılır mı?

-Tasarım kriterlerine uyulmuş mu?

2-Öğrenci Açısından:

-Motive edici mi? –Yaratıcılığa olanak sağlıyor mu? –Gelişim düzeyine uygun mu?

-Soyut yaşantılara tercih edilme özeliği taşıyor mu?

3-Öğretmen Açısından:

-Öğrenmeyi kolaylaştırıcı –Başarı arttırıcı –Ekonomik/ulaşılabilir

–Yerini tuttuğu sembolü temsil edebilecek nitelikte olmalıdır

Ölçme ve Değerlendirmenin Üç Faydası:

1-Başarılarını hatasız belirlemek 2-Öğrenme/öğretme faaliyetlerini etkili planlama uygulama 3-Öğrencileri yönlendirme

SORULAR:

1- Hangisi eğitim sistemimizde yaygın olarak kullanılan ölçme işlemlerinden değildir?

-Sözlü sınavlar

2- Ölçme aracının olabildiğince çok hatalardan arındırılmış olması hangi nitelikle ilgili

-Güvenirlik

3- Dönem ortalarında ve sonlarında uygulanan ve öğrencinin belirlenen hedefleri öğrenip öğrenmediğinin belirlenmesine yönelik yapılan değerlendirme hangisidir?

-Değer biçmeye dönük değerlendirme

4- Öğretmen açısından materyalin sahip olması gereken niteliklerden biri hangisidir?

-Öğrenci başarısını arttırıcı nitelikte olması

5- Hangisi i çerik açısından materyali değerlendirmede cevaplanması gereken sorulardandır?

-Materyal tasarım ilkelerine uyularak mı hazırlanmış?

6- Değerlendirmenin tanımı hangisidir?

-Belirli bir şekilde yapılan ölçüm sonuçlarının belirli ölçütlerle karşılaştırılıp yargıya varılma işidir.

7- Hangisi öğrenci başarısının yanı sıra öğrencilerin yaratıcılık, karar verme, özgün fikirler ortaya çıkarma gibi üst düzey becerilerini değerlendirmede kullanılan ölçme tekniğidir?-Ödev ve projeler

8- Kullanılacak sınav aracının ekonomik olması, öğretmene-öğrenciye yük getirmemesi, uygulama süresinin iyi ayarlanması, testler veya sınavlar uygulandıktan sonra kolay puanlandırılması hangisiyle ilgilidir?-Kullanışlılık

9- 1.Öğrenme hedeflerine uygunluk 2.Motive etme düzey.

3.Tasarım ölçütlerine uygunluk

Hangileri materyalin içerin açısından değerlendirilmesiyle ilgilidir?

-2,3

10- Öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılan materyallerin değerlendirilmesinin nedeni hangisidir?

-Materyalin öğretim hedeflerine uygunluğu hakkında karar vermek

10. ÜNİTE

Okulöncesinde Ders Materyalleri ve Önemi

*Gelişim evrelerinin gelişimi öğretimin içeriği ve ders materyalleriyle ilişkili

*Ders materyalleri amaç gerçekleştirmek için kullanılır.

*Öğrenmeye olumlu etkisi var. *İlgi, merak. motivasyon arttırır.

Ders Materyali Geliştirme

-Ortamın özelliklerini belirle –Öğrc özelliklerini belirle –Kaynakları belirle

-Öğretim sürecinde kullanımını belirle –İşlevsel özelliklerini belirle

-Başarıya katkısını belirle –Kalıcılığa katkısını belirle –Motivasyona katkısını belirle

-Sosyolojik, fizyolojik, psikolojik gelişme katkısını belirle

Ders Materyali Tasarlama:

-Materyale karar ver –Materyale uygun malzeme seç

–Sunuma uygun ortam hazırla  -Ders materyalini uygula

Ders Materyali Değerlendirme

-Öğretime katkısını belirle   –Eksiklerini belirle

–Katkıların ve eksiklerin öğretime etkisini belirle   –Ders materyalini geliştir.

Öğrencilere Etkisi:

-Kendini, duygularını tanır –Kendini daha iyi ifade eder –Etkileşimde zorluk çekmez

-Dil yeteneklerini geliştirir –Dinleme becerisini geliştirir –Fiziksel gelişim sağlar

-Motivasyon artar –Olaylara farklı açıdan bakmasını sağlar -İletişimi gelişir

-Yaratıcı olur –Güven artar –Sosyal beceriler gelişir

Geliştirmede Yanıt Aranacak Sorular:

1-Kimin için geliştiriliyor?(Öğrenci özelliği)

2-Neyi öğrenmesi ne yapabilmesi bekleniyor?(Amaçlar)

3-Materyal en iyi ne şekilde kullanılabilir?(Öğrenme/öğretme yöntem ve aktiviteleri)

4-Ders materyali ile ne başarılmıştır Nelerin ilave edilmesi gerekir?(Değerlendirme)

Etkili Ders Materyali Geliştirme İçin:

-İhtiyaç belirle –Amaçları belirle –Davranış değişikliğini belirle

–Amaç ve materyal uyumu –İşlevinin ne olacağını belirle

–Öğrenme/öğretme etkinliğini belirle –Değerlendirme –Materyali geliştirme

*Uzman ekip: Tasarımcı, öğretmen, konu uzmanı, değerlendirici

Ders Materyali Geliştirme Ölçütleri

1-Sistematik ayrıntılı planlama gerektirir 2-Geliştirme sürecinde öncelik öğrencidir

3-Ne şekilde geliştirileceği ve geliştirecek etkinliklerin belirlenmesi

4-Bireysel öğrenmeyi destekleyici olması.  5-Öğrenmeye ilişkin ilgi, başarı, memnuniyetin artması 6-Geliştirirken belirlenen yöntem öğretmen, öğrenci ve öğretim içeriğine göre değişkenlik gösterir.

Materyal Geliştirmede Öğrenci Özellikleri:

Bireysel Farklılıklar:Cinsiyet,kişilik,öğrenme stilleri,ilgiler,yaşam deneyimleri kültür

İşitsel Öğrenciler: Seslere kelimelere duyarlı-Görsel Öğrenciler: Bakarak, çizerek

-Dokunsal Öğrenciler: Hareketle (dokunma) öğrenme ilişkili

Materyal Tercih Edilirken Dikkat Edilecekler:

-İyi kullanım, karar verme, ilgiyi destekleyici –Etkileşim, iletişim arttırıcı

-Kendini ifade etmesine yardımcı –Kavramları kazandıran

-Girişken, sorgulayıcı olmaya yardımcı –İlgi çekici –Yaratıcılığı geliştirici

-Çocukları gözlemlemeye yardımcı –Hayal gücünü geliştirici –Gelişimlerine uygun

-Farklı malzemelerde oluşturulmuş –Fiziksel olarak olumsuz etkilemeyecek

Ders Materyali Türleri:

-Çevresini tanımasına yardımcı: Oyun kumu, oyun çamuru, boyalar

-Yaratıcılığı ortaya çıkaran hayal dünyalarını geliştiren: İnsan, hayvan modelleri

-Yaşamla kendi deneyimlerini özdeşleştiren: Gerçek yaşamdan eşyalar

-Fiziksel, zihinsel gelişime yardımcı: Hareket etmelerini sağlayan, parça-bütün, neden-sonuç oyuncakları

1-İki Boyutlu Materyaller:

-Gösterim tahtaları (kumaş, manyetik, elektronik) –Resimler –Fotoğraflar

-Saydamlar(perdeye yansıtılanlar) –Slaytlar

a-İşitsel: Ses bandı, teyp, CD

b-Görsel İşitsel: Çizgi film, TV programları, Videokasetleri ve CD ler, eğitim CDleri

c-Kavram Temelli İki Boyutlular: Kavramları algılamasını sağlayan materyaller

2-Üç Boyutlu Materyaller:

a-Oyun Materyalleri: Bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, dil gelişimini destekler

b-Kukla Materyalleri: -Gözlemlerini somutlaştırırlar –Kavramları somutlaştırırlar

-Etkileşimli materyaldir –Yaratıcılıklarını ortaya çıkarır –Etkinliğe ilgi çeker

-Kukla içerikli öğretim –Zevk alır, eğlenir, ilgi çeker –Öğrenmeye güdüler

-Duygu, düşüncelerini ifade eder. –Farklı kimliklerle öğrenmesini sağlar

-İç dünyalarını yansıtırlar –Hayal dünyalarını geliştirir –İstek, ilgilerini ortaya çıkarır

-Yaşayarak deneme yanılmayla öğrenme

c-Kavram Temelli Materyaller: Yapboz, küp, blok, geometrik şekiller

SORULAR:

1- Hangisi ders materyali geliştirme sürecinin öğelerinden değildir?

-Materyalin sunumuna uygun ortam hazırlanması

2- Hangisi ders materyalinin öğrencilere etkilerinden değildir?

-Kendini tanır ve duygularının farkına varır

3-Hangisi materyal geliştirme sürecinin temel öğelerinden değildir?-Öğrt özellikleri

4-Hangisi materyal geliştirme ölçütlerinden değil?-Öğrc okulu sevmesine yardımcı

5-Hangisi materyal geliştirmede dikkat edilmesi gereken öğrc özelliklerinden değil?

-Beslenme alışkanlıklarının farklı olması

6-Hangisi materyal geliştirmede öğrt özelliklerinden değil?

-Fiziksel olarak çocukları zorlayıcı materyalleri tercik etmesi.

7-Hangisi iki boyulu materyallerden değildir?-Dokunsal ders materyalleri

8-Hangisi oyun materyalleriyle ilgili önemli özelliklerden değil?

-Öğretmenin öğrenme ortamından keyif almasını sağlaması

9-Hangisi ok.ön de dönemde genel özelliklere göre ders materyali türlerinden değil?

-Çocukların büyümesine yardımcı ders materyalleri

10-Hangisi ok.ön dönemde görsel ders materyallerindendir?

-Saydamlar

11. ÜNİTE

Web Tabanlı Öğretim Materyalleri Hazırlamak: Ses, resim, video, haberleşme araçlarına sahip, internette pek çok sayıda kaynakla bağlantı kurabilen web sayfası hazırlamak.

1-Resim Dosyaları:

*Elektronik resimler binlerce renkli, küçük piksel noktalarından oluşur.

*Piksel sayısı çoksa, kalite yüksek

*8bit—1byte, 1024 byte—1kilobyte, 1024Kb—1megabyte, 1024Mb—1Gigabyte

*Kodek—küçük dosyaya sıkıştırma işlemi

*Resim, sesi, video dosyası ne kadar çok sıkıştırılırsa;

-Boyutu düşer –İndirme süresi kısalır

*Dijital kameralar, JPEG resim sıkıştırma yöntemi kullanır.

*Resim sıkıştırma teknikleri: JPG, GIF, PNG

*Ses sıkıştırma teknikleri: MPEG, RealAudio

*Video sıkıştırma teknikleri: MPEG, AVI, QickTime(.mov), RealVideo(.ram), Windows Media Format (.wmf)

GIF Formatının Özellikleri:

-Az renkli,tek renkli, basit resimler içindir –En fazla 256 renk –Sarmal şekilde kaydeder -Geçirgen olabilirler –Kayıpsızdır(resim kalitesi düşmez) –Animasyonlu hale dönüştürebilir –Fotoğraf için uygum değil -100*100pikselden küçükler için

JPG Formatının Özellikleri:

-Fotoğraflar ve çok renkli resimler içindir –Sıkıştırma değişkendir –Kayıplıdır(ne kadar çok sıkıştırırsan kalite o kadar düşer) –Sarmal şekilde kaydeder

-Basit az renkliler için uygun değil -100*100 pikselden büyük

PNG: Çok yönlü, GIF ve JPG nin en iyi özelliklerini birleştirir.

Clipartlar: Hızlı transfer edilebilen küçük boyutlu resimler.

2-Ses Dosyaları: Etkileme, heyecanlandırma, meraklandırma

*Wav, Midi Dosyaları (.mid), Mp3, RealAudio (.ram)

Seçerken göz önüne alınması gerekenler:

-Dosya boyutu –Ses kalitesi –Tarayıcı desteği(özel yazılım gereklimi) –Masraf

Ses Dosyası Formatları:

a-MIDI Formatlı Dosyalar(.mid): Enstrümantal ses dosyaları. İndirilmesine kurulmasına gerek yok. Uzun ama küçük boyutlu

b-Wav Formatlı Dosyalar: Ses kalitesi çok iyi. İndirilmesine gerek yok. Teypten mikrofonla kendin kaydedebilirsin.

c-MPEG Formatlı Dosyalar(.mpg): Akan medya olarak kaydedilebilir. Dinlemek için Winamp, Windows Media Player gerekir.

d-Real Audio Formatlı Dosyalar(.ra, .ram, .rpm): Çok yüksek derecede sıkıştırma yapılabilir. Çabuk indirilir. Web sunucusu üzerinden dinlenebilir. İndirmeye gerek yok

3-Video Dosyaları: Windows Media Player, Xing Mpeg Player yazılımlar lazım

Video boyutunu düşürebilmek için: -Çözünürlük düşürülmeli –Renk sayısı düşürülmeli -Saniyede geçen kare sayısı düşürülmeli –Dosya sıkıştırılmalı

*Video sıkıştırma programları: .avi, .mpg, .ram, .wmf

Video Dosyası Formatları:

a-AVI: Windows işletim sisteminin tanıdığı program

b-MPEG: En popüleri, yüksek oranda kayıpsız sıkıştırır.

c-MOV: Macintosh bilgisayarlarda kullanılmak içindir

d-REALVIDEO: İnternet üzerinden gerçek zamanlı izletir. İndirilmez.

e-WINDOWS MEDIA FORMAT: Microsoft’un Web için geliştirdiği program.

Ses Video Dosyalarının Materyale Yerleştirilmesi:

-Otomatik yüklenmemeli, isteğe bağlı olmalı –Büyüklük ve yüklenme süresiyle ilgili bilgi vermeli –Dosyalar tüm platformlarda çalışabilecek düzeyle olmalılar

-Ses ve görüntü dosyaları gerekmedikçe kullanılmamalı

SORULAR:

1- Web sayfasında kullanılacak resim dosyalarının formatının doğru seçilmemesi hangisine neden olur?

-Resimlerdeki kalite kayıpları artar

2- Hangisi JPEG formatlı resim dosyalarının özelliklerindendir?

-Değişken oranlı sıkıştırılabilir olması

3- WMP, GIF yada JPG formatında kaydedilen, internet ortamında hızlı transfer edilebilen çok küçük boyutlu resim dosyalarına ne denir?

-Clipart

4- Hangisi düşük boyutlu iyi kalitede seslerden oluşan enstrümantal ses dosyalarındandır?

-Midi formatlı dosyalar

5- Bir video dosyasının boyutunu düşürmek için hangisine başvurulmaz?

-Dosya küçük parçalara bölünür

6- Hangisi oldukça akan medya türü video dosyası formatlarındandır?

-RAM

7- Hangisi örneklenen sesin kalitesini belirleyen özelliklerden değildir?

-Geçirgenlik

8- Hangisi kayıpsız resim formatıdır?

-GIF

9- Hangisi GIF formatlı resim dosyalarının özelliklerindendir?

-Animasyonlu dosya haline dönüştürülebilir olması

10- Video dosyalarıyla ilgili hangisi doğrudur?

-Ne kadar çok renk kullanılırsa görüntü o kadar net ve kaliteli olur.

12. ÜNİTE

Teknoloji Planlamasının Önemi:

*Çağa ayak uydurmak,  nitelikli eğitim ortamı hazırlamak.

*Öğrenme standartları oluşturmak, zengin bilgi sunmak, Öğrencinin aktif katılımı

Teknoloji Planlaması: Sadece satın almak değil, teknolojinin öğretme-öğrenme sürecinde nasıl etkin kullanılacağı.

-Bir durumun var olan durumunu ortaya çıkarır

–Gelecekteki durumu hakkında ipucu verir –Etkin teknoloji kullanımı

–Ortak çalışmayı arttırıcı vizyon misyon belirlemeyi amaçlar.

*Teknoloji ilk olarak okullarda 1980lerin başında kullanılmaya başlamış

*Merrimack: -Okulun son durumu ve hedefleri –Teknoloji programı geliştirme

-Donanım, yazılım teknik destek –Personel gelişimi –Bütçe –Adil, eşit erişim

*Anderson ve Perry: -Teknoloji kurulu oluşturma –Rapor yazma

–Sorumluluk paylaştırma –Zaman aralığı belirleme –Önemli tarihleri tespit etme

-Ortak karar alma –Planının formüle edilmesi –Planın uygulanması –Değerlendirilmesi

*Barnett: -Vizyon oluşturma –İlgililerin katılımını sağlama –Veri toplama

-Planı gözden geçirme, düzeltme -Öğretim programına entegrasyonu

-Mesleki gelişim –Altyapı inşa etme –Bütçeyi organize etme

–Bakım ve değerlendirmeyi planlama –Geleceğe hazırlama

Teknoloji Planlamasının Boyutları Oluşturan Öğeler:

1-Planlama kurulu oluşturma 2–Vizyon geliştirme 3–Amaç belirleme4–İhtiyaç analizi yapma 5-Eylem planı hazırlama 6–Bütçeyi organize etme 7–Okulda teknolojik altyapı inşa etmek 8-Mesleki gelişim planlama 9–Bakım, teknik desteği organize 10–Veli ve paydaş katılımı 11-Süreci ve sonuçları değerlendirme

1-Teknoloji Planlama Kurulu Oluşturma:

1-Yöneticiler 2-Mesleki gelişim, teknik destek personeli(formatör öğretmen, okul teknoloji koordinatörü) 3-Öğretmen(en az2)4-Destek Personeli(kütüphaneci, hizmetli) 5-Öğrenci 6-Okul aile birliği başkanı 7-Sivil toplum örgütlerinden temsilci

Planlama Kurulu Üyelerinin Başlıca Görevleri:

-Okul toplumunu temsil etmek –Vizyon geliştirilmesi için çalışmak, amaç tanımlamak

-Okul gelirlerini planlamak –Çalışma ekibi kurmak–Okulun teknolojik altyapısını belirlemek –Diğer okullarla görüş alışverişinde bulunmak –Personeli, örcyi, veliyi bilgilendirmek –Değerlendirme için veri toplamak –Çalışmaları gözden geçirmek

-Yıl sonunda son değerlendirmeyi yapmak –Değerlendirme raporu hazırlamak

-Hizmetiçi eğitim gereksinimini belirlemek –Personelin Hizmetiçi eğitimi organizasyonları yapmak

2-Vizyon Misyon: Bir kuruluşun kurumsal kimliğini oluşturan temel öğeler.

-Amaç ve hedefler belirlenir.  –Neyin başarılmak istendiğini açıklar –İleri dönüktür

3-Amaç Belirlemek: –Öncelik sırasına göre sıralanır. -Her amaç için hedef yazılır.

-Yardımcı olacak, zorlaştıracak faktörler belirlenir –Okulun vizyon ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı –Gözden geçirme

4-Teknolojik İhtiyaç Analizi Geçekleştirmek: Teknolojinin okulun ve paydaşlarının öğrenme amaçlarını nasıl karşılayacağına ilişkin ihtiyaç analizi yapmak

Analiz Kuralları: -Bütün paydaşlardan temsilci olmalı –Amaçlar temel odak olmalı

-Ne tür bilgilere gereksinim duyulduğu belirlenmeli –Veri toplama metotları belirleme

-Eylem planı hazırlanmalı –Zaman çizelgesi hazırlanmalı

Bilgi toplanacaklar:

a-Donanım: Öğretmen kullanımına sunma

b-Yazılım: Öğretmenlerin aşina oldukları yazılımlar olmalı

c-Personel: Okul personelinin teknolojik bilgi, beceri ve tutumları

d-Öğrenciler: Öğrenciler hakkında toplanan bilgiler.

5-Eylem Planı Geliştirmek: Zaman çizelgesi hazırlama, gözden geçirme

Zaman çizelgesinde Yer Alacaklar:

-İş ve görev tanımları –Ne kadar zaman alacaklarını hesaplama –Başlangıç/bitiş tarihi

-Ara geçiş dönemlerinin belirlenmesi –Bütün işleri birlikte ele alan zaman diliminin belirlemesi

6-Bütçeyi Organize Etme: Genel harcamalar: -Donanım –Bakım onarım –Yazılım

-Danışmanlık anlaşmaları –Tele iletişim –Öğretim üyesi, personel eğitimi

-Gereçler –Tesisler

7-Okulun Teknolojik Altyapısını İnşa Etmek: Öğrenme amaçlarına, öğretim programının doğasına, öğrenci sayısına, teknolojik bütçe kaynaklarına göre değişir.

a-Sınıf Teknolojisi: -4–5 öğrenciye bir bilgisayar –Evde okul ağına bağlı online bilgisayar –Yardımcı yazılımlar –Projeksiyon aracı –Video, TV –VCD, DVD

-Lazer yazıcı

b-Okul Teknolojisi: -Okul ağı –Bilg. Laboratuarı –Hepsini kontrol eden anabilgisayar

-Ağa bağlı cd-rom merkezi –Video üretim donanımı –Video sunucusu –İnternet

8-Mesleki Gelişimi Planlamak: Temel amaç: Teknoloji yoluyla öğrenme ortamlarının düzenlenmesine yardımcı olmak

9-Bakım ve Teknik Desteği Organize Etmek:

-Entegrasyona ilişkin teknik destek –Kullanıma ilişkin teknik destek

-Satın alma, tamir etme, bakım, güncelleştirilmesine ilişkin teknik destek

-Bilişim teknolojisinin koordinasyonuna, organizasyonuna ilişkin teknik destek

10-Velilerin ve Paydaşların Katılımını Sağlamak: Temel amaç: Teknolojinin öğrenmedeki pozitif rolü hakkında anlayış geliştirmelerini sağlamak.

11-Süreci ve Sonuçları Değerlendirmek:

Değerlendirmenin Temel Amacı:-Planda gerekli düzenlemeleri yapmak –Ne tür teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek –Teknolojinin etkilerini belirlemek

Değerlendirmenin Sebepleri: -İyi ve problemli yönleri hakkında bilgi sunmak

-Probleme program başında farkına varmak –Sonraki değerlendirmelere rehberlik

-Teknik yardım ve desteğe ihtiyacı belirlemek –Programın katılımcılara etkisini belr.

Teknoloji Planlamasında Öğretmen Rolleri:

-Planlama kuruluna katılabilir –Teknoloji kullanımını, öğrenilmesini destekleyebilir.

-Diğer öğretmenlerin teknolojiyi entegre etmelerine yardımcı olabilir. –Değişiklikler önerebilir.

Teknoloji Planlaması Sürecinde Önemli Noktalar:

1-Güçlü bir öğrenme-öğretme vizyonu geliştirme

2-Teknoloji planlama sürecini tesis etmek.  3-Destek sistemlerini inşa etmek

4-Teknolojinin öğrenme-öğretmede nasıl kullanılacağını açıklamak

5-İletişim ve işbirliğini desteklemek

Teknoloji Uygulamasındaki Yaygın Hatalar:

-Planın bir iki kişi tarafından yazılması –Planın son anda yazılması

-Plan tamamlanıncaya kadar gizli tutulması  -Planın alışveriş listesi şeklinde yazılması

-Okul personelinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi

-Bakım onarım işlerinin sınırlı tutulması  -Entegrasyonun ertelenmesi

SORULAR:

1- Teknoloji planıyla ilgili hangisi yanlıştır?

-Teknoloji planı yalnızca teknolojiyi satın alma işlemlerini kapsar

2- Hangisi teknoloji planlanmasının boyutlarından değildir?

-Hizmetiçi eğitim vermek

3- Teknoloji planlama kurulu üyelerinden olan formatör öğretmenler hangi çalışma ekibi içindedirler?

-Mesleki gelişim ve teknik destek personellerin arasında

4- Hangisi teknoloji planlama kurulunun görevlerinden değildir?

-Sınıf düzeni planlamak

5- Vizyon ifadesiyle ilgili hangisi yanlıştır?

-Vizyon bir okulu başarıya taşımakta tek başına yeterli bir unsurdur

6- Hangisi ihtiyaç analizi gerçekleştirirken uyulması geren kurallardan değildir?

-İhtiyaç analizinde başka okullarda yapılan ihtiyaç analiz sonuçlarından da yararlanılmalı

7- Okulun ihtiyaç analizini gerçekleştirirken hangisiyle ilgili bilgi toplanmasına gerek yoktur?

-Vizyon

8- Hangisi mesleki gelişim etkinlerinin temel amacını ifade eder?

-Teknoloji yoluyla öğrenme ortamlarının düzenlenmesine yardımcı olmak

9- Hangisi teknoloji planlama sürecindeki önemli noktalardan değildir?

-Güçlü bir eylem planı hazırlamak

10- Hangisi teknoloji planlaması sürecinde yapılan yaygın hatalardan değildir?

-Plandan velilerin haberdar edilmesi

13. ÜNİTE

Okulöncesi Eğitimde Oyun ve Oyuncak:

*Önemli olan materyali çocukların gelişimlerini destekleyecek şekilde kullanılması

*Materyal sınıf ortamıyla bütünleştirilmeli

*Sosyal, bilişsel, dil gelişimine katkı sağlar.

1-Sosyal Gelişim: -Başkalarının da farklı görüşlere sahip olabileceğini öğrenir

-Başkalarının da hisleri olabileceğinin farkına varır. –Benmerkezcilik azalır

-Başkalarının fikrine saygı duyar. –Uyum sağlamayı öğrenir. –Oyuna kabul için strateji geliştirirler –Etkileşime girer –İşbirliği yapar –Dil gelişimi hızlanır -5 yaşına kadar hayal gücünü geliştirir. –Zamanla etkinlik odaklı oynarlar.

2-Bilişsel Gelişim: -Birden fazla amaca hizmet etmeli –Farlı şeyler yaratmalarını sağlamalı –Farklı yollardan sonuca gitmeli –Hayal güçlerini geliştirmeli –Fen matematik yetilerini geliştirmeli – Aile yaratıcı oyunlarla ilgili bilinçlendirilmeli

-Bireysel farklılıklara göre oyun etkinliği seçmeli –Cinsiyet önemli

*Kızlar kendi fikirleriyle başkalarının fikirlerinin uyum içinde olmasını istiyor, erkekler kendini kabul ettirmek istiyor *Üç boyutlu materyallerde erkekler daha etkin, kızlar üç boyutlu materyalleri kullanmada daha üretken *Erkekler coşkulu, şakacı, esprili *Erkekler kurallara yer-zaman ilişkilerine, kalabalık takım oyunları, kızlar sıcak arkadaşlıklara önem verir.

3-Dil Gelişimi: -Dünya hakkında bilgilerini arttırır –Dil kullanımı zamanla daha düzgün –Rol oynama canlandırma dil gelişimine katkı sağlar. –Rol oynama etkinlikleriyle hem dili üretir hem de algısı gelişir. –Dil kullanmayı gerektiren oyunlar sözdizimi bilgilerini arttırır. -Yapılandırılmış, çocuk merkezli oyun ortamı yaratılmalı.

Kuklalar: -Güvenli, yaratıcı öğrenme ortamı –Okuma etkinliklerine geçişi kolaylaştırır.

Yaratıcı Yarışma: Çocukları geliştiren, başarma hırslarını ve öğrenmeye güdülenmelerini sağlayan sosyal-kültürel olgu

Görsel Materyallerin Kullanımı: Fotoğraflar, resimler, resimli hikâyeler.

*Çocukların kendi resimleriyle etkinlik yapmaları dil gelişimine katkı sağlar

Resimli Kitapların Yararları:

-Nasıl kitap kullanacağını öğrenir –Görsel yetisini ve dil gelişimini destekler

-Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun materyaller sağlar

-Hikaye kullanımını destekleyen etkinliklere yönlendirir

-Öğretim programına entegre edilmeleri kolaydır

Sözel Materyallerin Kullanımı: Okuma yazma gelişimlerini olumlu etkiler. Oyunla entegre edilmeli.

*Yazıl materyaller, bir amaca hizmet etmeli, ihtiyacı karşılamalı, bir boşluğu doldurmalı. Oyuna entegre edilmeli.

*Çocuklar yaşları ilerledikçe yazıdan sonuç çıkarma eğilimindedir.

Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri: Avantajları ve dezavantajları; fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal gelişim.

1-Fiziksel Gelişim: Aşırı kullanım; karpal tünel sendromu, göz kızarıklığı, şişmanlık, uykusuzluk, kramp ve ağrılara neden olur.

*Rahatsızlıklar; aşırı kullanımdan, ergonomik olmayan monitör, klavye ve fareden kaynaklanır. Monitörler radyasyon yayar.

2-Bilişsel Gelişim: Problem çözme, yansıtma, kendi kendine öğrenme, zeka, yapılandırılmış bilgi, sözel-sözel olmayan yetiler, Uzun süreli belleğe katkısı var.

3-Duygusal Gelişim: Kontrol, kendi kendine yetme, kendine değer verme, kendine güven, etkin, kontrollü, akran ilişkilerinde başarılı. Bilgisayara ilgililer.

4-Sosyal Gelişim: Etkileşimi arttırır-kolaylaştırır, dil gelişimine katkı sağlar, utangaç çocuk etkileşime girer, bilgi alışverişi yaparlar

Okulöncesinde Öğretim Materyali Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1-Materyal bilişsel düzeyine uygun olmalı 2-Somut materyal kullanılmalı

3-Çocuk etkin olmalı 4-Profesyonel yetişkinler materyal kullanımını yönlendirmeli

5-Öğrenilenler farklı konu alanlarıyla ilişkilendirilmeli, gerçek hayatla arasında bağ kurulabilmeli, aynı madde farklı amaçlar için kullanılabilmeli hayal güçlerini-yaratıcılıklarını desteklemeli

SORULAR:

1-Oyun ve oyuncağın sosyal gelişime katkısıyla ilgili hangisi yanlış?

-Oyundaki etkinlikleri arttıkça kardeş ve aile bağımlılıkları azalır.

2-Kız erkek öğrencilerin oyun alışkanlıklarıyla ilgili hangisi yanlış?

-Kızlar kalabalık takım oyunlarına daha yatkındır.

3-Oyun ve oyuncağın dil gelişimine katkılarıyla ilgili hangisi yanlış?

-Oyunlar dili üretme yetisinden çok dili algılama yetisini geliştirir.

4-Hangisi eğitimde kukla kullanmanın yararlarından değil?

-Okuma yazma etkinliklerinin süresini arttırmaları

5-Hangisi resimli kitapların yararlarından değil?

-Sosyal dil gelişiminden çok bilişsel gelişime katkı sağlamaları

6-Çocukların kendi resimlerinin öğretim materyali olarak kullanılmasıyla ilgili hangi ifade doğru?

-Çocukların resimleri, dil gelişimine katkıda bulunulacak etkinliklerde kullanılabilir

7-Hangisi çocukların resimlerini çekerken dikkat edilmesi gerekenlerden değil?

-Öğrencilerin çekilen resimlerde poz vermeleri, kendilerine güven duygusunun gelişmesi açısından önemlidir.

8-Yazılı materyallerle ilgili hangisi yanlış?

-Yazılı materyallerin fazla kullanımı, çocukların yazma yetilerinde gerilemeye neden olur.

9-Hangisi uzun süreli bilgisayar kullanmadan kaynaklanan fiziksel sorunlardan değil?

-Nefes darlığı

10-Bilgisayar destekli öğretim materyalinin bilişsel gelişimde hangisine olumlu katkısı yoktur?

-Kendine güven

14. ÜNİTE

Öğretim Teknolojisi Tanımları:

-Davranış biliminin öğretimsel problemlere uygulanması

-Öğrenme-öğretmede yer alacak materyal ve araç

-Araç kullanılarak yada kullanılmadan, var olan veya kazanılacak her türlü çaba

-Kitap yazı tahtası yanında kullanılabilecek kitle iletişim araçlarıdır.

-Ortamın etkin şekilde düzenlenebilmesi için gösterilen sistematik, planlı etkinlikler.

Türkiye’de Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı:

1-Milli Eğitim Bakanlığı Uygulamaları: Temel eğitim projesi, Intel öğretmen eğitimi, Intel öğrenci eğitimi, Microsoft eğitimde işbirliği uzaktan öğretmen eğitimi programı, e-Dönüşüm Türkiye projesi, Kamu internet erişim merkezleri, Akıllı sınıflar, İnternete erişim projesi

a-Temel Eğitim Projesi: 1 ağustos 1998 tarihli 23420 sayılı resmi gazetede yayımlanmış. 1. Fazda okullara bilgisayarlar açılmış, personel eğitilmiş, ing. Kursları verilmiş. 2. Faz üç ana bölümden oluşur.

-Temel eğitim kapsamının yaygınlaştırılması.( okullar onarılmış, derslik inşa edilmiş, anasınıfları inşa edilmiş, özel eğitim kurumları onarılmış ek tesisler inşa edilmiş)

-Temel eğitimin arttırılması.(Bilgi iletişim sınıfları kurulmuş, eğitim materyalleri sağlanmış, ok.ön eğ. programlarının desteklenmesi, özel eğitimin desteklenmesi)

-Temel eğitim programlarının dağıtılması.(Bilgi iletişim alanında Hizmetiçi eğitim, okulöncesinde Hizmetiçi eğitim, özel eğitimde Hizmetiçi eğitim, anne-çocuk eğitimi, özel eğitimin desteklenmesi)

b-Intel Öğretmen Eğitimi: Öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarına entegre etmesi 2003te

Amaçları: -Daha iyi öğrenmeyi sağlamak için araştırma, iletişim, üretkenlik aracı olarak teknoloji kullanımı sağlamak.

-Teknolojiyi müfredatla güdümlü ve yaparak öğrenmeye dayanan üniteler hazırlamak.

-Sınıfta etkin teknoloji kullanımı sağlamak

-Öğrencilere teknoloji kullanma olanağı sağlayarak, kalıcı öğrenme sağlamak

-Öğretmenleri takım halinde çalışmaya, problem çözmeye, birlikte değerlendirmeye teşvik etmek

*Öğretmen eğitimi laboratuarlarında, uzman formatör öğretmenler eğitilmiş

c-Intel Öğrenci Eğitimi: Bilgisayar okuryazarı olan öğrenciler yetiştirme. 2005te

Eğitime Katılan Öğrenci Kazanımları:

-İşbirliği, bütüne ulaşma, ürettiğini paylaşma, eleştirel düşünme, kendini-grubunu ifade etme, üst düzey düşünme, soru sorma becerilerini geliştirir.

-İşletim sistemi, internet, grafikler, kelime işlem, elektronik tablo, çoklu ortam yazılımlarını kullanarak okuryazarlık becerisi kazanır.

-Araştırma yapma, edindiği bilgileri sorgulama, inceleme, soru üretme, işbirliğiyle cevap arama, çözüm üretmeyi öğrenir. Projeyi arkadaşlarına, öğretmenlerine, yerel idarecilere sunar.

d-Microsoft Eğitimde İşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi Programı: Bilgisayar okuryazarı olan öğretmenlerin, okuryazarlık seviyelerini arttırmak, olmayanlara okuryazarlık kazandırmak amacıyla verilen uzaktan eğitim.

e-Diğer Çalışmalar:

-E-Dönüşüm Türkiye: E- kayıt, e-burs, e-sınav uygulamalar geliştirerek paydaşların kullanımına sunma

-Bilgi Toplumu Stratejisi Planı: Kamu internet, erişim merkezleri (kiem) kurulmuş. Halk bilişim teknolojisi araçlarıyla buluşturulmuş. Bilişim teknolojisi sınıflarındaki araçlardan halkın yararlandırılması, bilg. Okuryazarlığı becerisi kazandırma, bilişim teknolojisi araçlarını etkin kullanım sağlanmış. İnternet evleri açılmış

-Akıllı Sınıf Projesi: Video, konferans ve canlı yayın sistemleriyle eğitmenler katılımcılara interaktif ortamda ders vermiş

2-Anadolu Üniversitesi Uygulamaları:

a-E-Öğrenme Hizmetleri: Bilgisayar ve ders programlarını kullanarak bireysel hıza göre çalışma olanağı sağlamış.

E-Öğrenme Portalında Bulunanlar:

-e-elektronik ders kitapları  (PDF formatında)

-e-televizyon (dersi bilgisayardan izleme)

-e-alıştırma  (çoklu ortamda dersi izleme, soru örneği çözme)

-e-sınav   -e-danışmalık (akademik danışmanlara dersle ilgili soru sormak için)

-e-sesli kitap (görme engellilere)

*Radyo-TV programları (TRT4, TRT radyo 1) *Videokonferans(1997)

*Bilgi Yönetim Programı amaçları:

-Bilgi yönetimi kavramlarını tanıtmak –Güncel yazılımları kullanabilme becerisi kazandırmak –Kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmak

*E-Sertifika Programları: Derslerden yararlanmak isteyen fakat sınavı kazanamayanlar iş kurma, yönetme konularında eğitim alırlar.

*Yüksek Lisans Programları: Uzmanlık, yöneticilik yeteneklerini geliştirmek için uzaktan eğitim verir.

3-Sakarya Üniversitesi Uygulamaları:

-Adapazarı Meslek Yüksek Okulu: Beyaz tahta uygulaması (grafik çizilebilen, kullanıcılarının etkileşim içinde olduğu sanal ortam)

-Üretim ve Servis Sistemleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

-Milli Eğitim Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Sertifika Programları

-Sakarya Üni. İnternet Destekli Kampus Dersleri

-SAÜ EDCL Yetkili Test Meskezi (EDCL; bütün dünyada tanınmış sertifika programı)

4-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamaları:

İnternete Dayalı Eğitim-Asekron Uygulaması çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı yürütülüyor.

Dil programı; uzaktan ing. Eğitimi -METU online -Enformatik online

*Amerika geleceğin öğretmenlerini teknoloji kullanmaya hazırlama programını uygulamaya koymuş

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları (NETS):

*NETS, NETS-S (öğrenci), NETS-T (öğretmen), NETS-A (yönetici) (12 sınıfa kadar)

-Anaokulundan 2. sınıfa kadar öğrenciler için standartlar

-3-5. sınıflar arası öğrenciler için standartlar

-6-8. sınıflar arası öğrenciler için standartlar

-9-12. sınıflar arası öğrenciler için standartlar

*Avustralya, Latin Amerika, Çin, İrlanda, İngiltere de kullanılıyor.

* İngiltere’nin açık üniversitesi var.

SORULAR:

1- Hangisi öğretim teknolojisi tanımlarından değildir?

-Davranış bilimi bulgularının davranışsal problemlere uygulanmasıdır.

2- Hangisi Intel öğretmen eğitimi programının amaçlarından değildir?

-Öğretmenlerin bilgisayar kullanmayı öğrenmelerini sağlamak

3- Intel öğrenci programıyla ilgili hangisi yanlıştır?

-Intel öğretmen eğitimi programından önce uygulanmaya başlanmıştır.

4- Kamu internet erişim merkezleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

-Uygulama tüm Türkiye’de yürütülmektedir.

5- Hangisi Anadolu üni. Açıköğretim fakültesi e-öğrenme hizmetlerinden değildir?

-Videokonferans

6- Beyaz tahta ile ilgili hangisi yanlıştır?

-Sınıf içinde kullanılabilir.

7- İnternete dayalı eğitim-asekron ile ilgili hangisi yanlıştır.

-Tüm uygulamalar internet üzerindendir.

8- Geleceğin öğretmenlerini teknolojiyi kullanmaya hazırlama programıyla ilgili hangisi yanlıştır.

-Teknolojik altyapıyla ilgili çalışmalar beklenen teknoloji kullanımını sağlamıştır.

9- Hangisi NETS’in öğrenciler için olan standartlarından biridir?

-NETS-S

10- Hangisi NETS-S nin kategorilerinden değildir?

-Üniversite öğrencileri için standartlar

15. ÜNİTE

Sınıf İçi Etkinliklerle İlgili Olarak Ok.ön Öğretmenlerine Öneriler:

1-Anket Uygulamaları: -Etkin olur –Birbirleriyle etkileşirler –İşbirliği yaparlar

-Kavram edinimi kazanırlar –Aynı konuyla ilgili farklı ifade yolları öğrenirler.

2-Düzenleme (Örnekleme veya Modelleme) Biçimleri: Düşünceyi matematikle ilişkilendirmesine ve matematiği değişik şekillerde kullanmasına zemin hazırlayan yöntem. Sayı, ses, biçim, pozisyon, sayı

3-Hikaye Tahtası Tekniğinin Kullanımı: Bir yüzey üzerine, görsel materyaller içeren küçük kartların eklenmesi, çıkarılması, yerlerinin değiştirilmesi, düzeltilmesi şeklinde gerçekleşen görsel planlama tekniği

4-Sosyodrama Etkinlikleri: Oyundan yararlanılarak insan ilişkileri konusunda gerekli bilinç ve beceriyi kazandırmak için uygulanan deneysel eğitim tekniği. Başkalarını tanıma, sosyalleşme. Öğretmenler çocuğun toplumsal konulardaki düşüncelerini ve gereksinimlerini öğrenir.

5-Kukla Oyunları: Çocukların güvenli sosyal etkileşim kurmasını sağlar. Utangaçlar konuşur, kekemeler akıcı konuşur, kendilerini ifade edeler

-Kumaş –ahşap –ipli –çomak –parmak

6-Pazen Tahta Kullanımı: Bir sürecin görsellerle aşamalı olarak anlatılması

7-Manyetik Tahtaların Kullanımı: Üzerindeki görsellerin yerini kolayca değiştirir.

8-Çizimlerin Öğretme-Öğrenme Sürecine Katkıları: Kişileri, yerleri, nesneleri ve kavramları gösterirler.

SORULAR:

1- Pazen, manyetik vb, tahtaların kullanımı öğrenme ortamında hangi yayarı sağlamaz

-Okuma-yazmanın etkili bir şekilde öğretilmesinde pazen tahta önemi büyüktür

2- Serbest oyun zamanı etkinliklerinde hangisiyle ilgili en az deneyim edinir?

-Yetişkinleri model alma

3- Hangisi çocukların öğrenme ortamından zevk almamalarına neden olur?

-Öğrenme sürecine katılmalarına müdahale etmek

4- Anket uygulamalarında yararlanılan öğrenciler için hangi ifade yanlıştır?

-Etkinliğe aktif olarak katılmazlar

5- Hangisi bireyin öğrenme ortamına etkin bir şekilde katılı olarak düşünülebilir?

-Öğrenme hedeflerini belirlemesi

6- Hangisi çocukların birçok düşüncelerini matematikle bağdaştırmasına yardımcı olabilecek ve matematiği değişik şekillerde kullanmalarını sağlayabilecek etkinliktir?

-Örnekleme ve modelleme

7- Üzerinde küçük kartlar ve yapışkanlı kâğıtların kullanıldığı, … , temelde film ve video üretiminden alınan tekniğin kullanıldığı etkinlik hangisidir?

-Hikaye tahtası

8- Hangisi Sosyodrama etkinliğidir? –Doktora gitme

9- Hangisi öğrenme-öğretme sürecinde kukla kullanmanın yararlarından değildir?

-Bir sürecin yada aşamalı bir olayın görsel olarak anlatımını olanaklı kılması

10- Hangisi manyetik tahtanın kullanım amaçlarındandır?

-Bir süreci ya da aşamalı bir olayı görsellerle anlatması

Yukarı