dersetkinlik.com


REKLAMLAR

Okul öncesi eğitimi ders notları-öğretmenlikte mesleki gelişim dersi ders notları-2

ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİM

7.ÜNİTE

ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

-Kariyer Aşamaları

-İçerik

-Bağlam

-Yönetimin Yaklaşımı

-Eğiticilerin Rolü

-Mali Kaynaklar

1-Kariyer Aşamaları: Kazandıkları deneyimlere ve hizmet yıllarına bağlı olarak meslekte ilerlerler.

a-Mesleğe Giriş Aşaması (ilk 3 yıl): Mesleğe uyum, sorunlarını çözme, baş etme becerilerini işe koşma, mesleklerini keşfetme

b-İstikrar Aşaması (4. ve 6. yıllar arası): Sorunlarla baş edebildiğini görerek mesleği kabullenir,  kendini mesleğe verir, öğrtlik becerileri üst düzeyde.

c- Olgunlaşma Aşaması (7. ve 18. yıllar arası): Kendini kanıtlama, değişim-gelişmelere yeni yöntemler geliştirme, bireysel deneyimler oluşturma eğilimi.

d- Uzaklaşma (19 ve 30 yıllar arası): Başarılarını-hatalarını sorgulama, öğrenciyle arasına mesafe koyma, meslektaşlarını-mesleklerini-yönetimi eleştirme.

e-Kopuş Aşaması (31. yıl ve sonrası): Öğretmenlikten kopma.

*Kariyer aşamalarını etkileyen faktörler:

Bireysel Özellikleri: Aile, kişilik öz., beklentileri, tutumları, yaş

Kurumsal Çevreleri: Kanun, yönetmelik, düzenlemeler, mahalli-idari yönetimler, sosyal talepler, yönetim tutumu

2-İçerik: Mes. Gel. Prog. İçeriği çekici olmalıdır.

a-Oluşturma Fonksiyonu: Görsellerle ve örnek olaylarla çekici hale getirilmeli

b-Zenginleşme Fonksiyonu: Uygulamaya yönelik beceri kazandırmak için seminer, çalıştay.

c- Süreklilik Fonksiyonu: Öğretmenlerin programlarına yük getirmeyecek şekilde devamlılık.

Mesleki Gelişim İçeriği İçin Etkinlik Örnekleri:

-Konferans-Seminer: Farkındalık, paylaşım ortamı

-Çalıştay: Farkındalık, uygulama olanağı

-Danışmanlık: Gelişimi izleme, anında destek sağlama

-Yaz Kursları: Farkındalık, uygulama, gelişim olanağı

Mesleki Gelişim Programının İçeriğindeki Etkinlikler Oluşturulurken:

-Öğrenme, liderlik konusunda yapılmış araştırmalardan,

-Yetişkin eğitiminin ilkelerinden

-Bireyselleştirilmiş öğrenme ilkelerinden

-İşbirliğine dayalı öğrenme yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalı.

3-Bağlam: Ne zaman, Nerde gerçekleştirileceği. Başarısızlık çoğunlukla bağlamda aranır.

Bağlama İlişkin Dikkat Edilecek Noktalar:

-Verimli olması için maddi, manevi zorluklar ortadan kaldırılmalı.

-Kaynaklara ve teknolojiye ulaşım kolay olmalıdır. Teknolojik araçlar olmalı.

-Zaman, maddi-manevi sıkıntı olmayacak. Huzur ve gönüllülük olacak.

-Görev yerinden ayrılmadan, görevini aksatmadan, görevin gerektirdiği etkinlikler içinde  gerçekleştirilmesi.

4-Yönetimin Yaklaşımı:

Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Mes. Gelişimlerine İlişkin Görevleri:

– Öğretmenleri öğrenmeye ve gelişime teşvik etmek.

-Öğretmenlerin mes. Gel. Gereksinimlerini belirlemek.

-Yıllık Mes. Gel. Planı hazırlamak.

-Bürokratik işlemleri gerçekleştirmek.

-Kıdemli öğretmenlerin danışmanlığını sağlamak.

-Öğretmenlerin gelişimlerini gözlemek-değerlendirmek

-Mes. Gel. Öğrc. Başarısına ilişkin veri toplamak.

-Başarılarını ödüllendirmek

-Öğretmenler arasında meslektaşlık ruhu ve işbirliği oluşturmak.

5-Eğiticilerin Rolü: Mesleki gelişim programını yürüten eğiticinin konu alanı bilgisi, sunum becerileri önemli.

Eğiticinin Sahip Olması Gereken Özellikler:

-Konu alanı uzmanı olmak.

-Yetişkin öğrenmesinin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmak.

-Grup çalışmalarını yönetebilecek, yönlendirebilecek deneyime sahip olmak.

-Soğukkanlı, anlayışlı, ilgili olmak.

Eğiticilerin Sorumlulukları:

Öğretmenlerin öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak.

– Öğretmenlerin aktif katılımını sağlamak.

– Sunumla ilgili bilgi-uzmanlık sergilemek.

– İletişim becerilerini etkili kullanmak.

– Görsel materyal kullanmak.

-Etkili ilişki kurmak ve sürdürmek.

-Farklı sunum yöntemleri kullanmak.

-Bireysel ve dışsal engel faktörlerini kaldırmak.

– Sürece-sonuca yönelik öğretmen başarılarını değerlendirmek.

5-Mali Kaynaklar:

Mali Kaynak Gereksinimleri:

-Okullara maddi kaynak

-Programa katılım için maddi kaynak

-Teknolojik araç-gereçler için maddi kaynak.

ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

1-İlk Çalışma Yıllarındaki Sorunlar:

-Deneyimsizlik(en temel)     –Aday öğrt.Üzerindeki baskılar

–Okul ve çevreye uyum     -Teftiş korkusu

Aday Öğretmenlerden Beklenen Sorumluluklar:

-Aday öğrt.lik eğitimine katılma

-Stajyerlik dosyası hazırlama

-Okul yönetimi tarafından istenen sorumlulukları yerine getirme.

-Yönetim işlerine yardımcı olma.

2-Deneyimli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar:

-Mesleki Eskimişlik: Gelişen çevre koşulları karşısında, var olan yeterliliklerin etkili bir performansı karşılayamaması.

Eskimişliği Tetikleyen-Güçlendiren Unsurlar:

a-Bilgi Patlaması

b-Bireysel karakter özellikleri

c-Çalışılan alanın doğası

d-Örgüt iklimi

-Mesleki Tükenmişlik:

* Tükenmişlik (Herbert Freudengerg): Enerji, güç ya da kaynaklar üzerindeki aşırı zorlama sonucu ortaya çıkan tükenme durumu,  uzun süreli stres tepkisi.

*Tükenmişliğin 3 Temel Göstergesi (Maslach ve Jackson)

-Duygusal tükenmişlik: Kendini işine verememesi, derse isteksiz girme.

-Duyarsızlaşma: Öğrencilere ve meslektaşlara ilgisizlik.

-Kişisel başarı eksikliği: Sorunların üstesinden gelmede kendini başarısız ve yetersiz bulma.

*Stresle başa çıkma, öfke kontrolü, zaman yönetimi gibi kişisel mesleki gelişim programlarına katılabilir.

SORULAR:

1. Hangisi öğrt.lerin mes.gelişimlerine yönelik programların planlamasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini etkileyen faktörlerden değildir?

-Mesleki eskimişlik

2. Öğretmenlerin sınıf yönetimi, konu yönetimi ve dersi planlama gibi konularda sorun yaşadığı kariyer aşaması hangisidir?

-Olgunlaşma aşaması

3. Hangisi öğretmenlerin kariyer aşamalarını etkileyen kurumsal çevre faktörlerinden değildir?

-Mesleki kıdem

4. Öğretmenlerde duyuşsal farkındalık meydana getirmeye yönelik bir mesleki gelişim programının içeriğinin oluşturulmasında hangi fonksiyon kullanılmalıdır?

-Oluşturma fonksiyonu

5. Hangisi bir mesleki gelişim programını etkileyen bağlam faktörü ile ilgilidir?

-Mesleki gelişim programının gerçekleştirileceği zaman ve mekan

6. Hangisi Okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

-Mesleki gelişim programlarının gerçekleştirileceği etkinlik türünü belirlemek.

7. Hangisi mesleki gelişim programını gerçekleştirecek eğiticilerin görevlerindendir?

-Öğrenme engeli oluşturabilecek faktörleri ortadan kaldırmak.

8. Hangisi öğretmenlerin ilk çalışma yılında karşılaştıkları sorunlardan değildir?

-Mesleki eskimişlik

9. Hangisi öğretmenlerin mesleki tükenmişlik sorunuyla baş edebilmeleri için gerçekleştirilebilecek mesleki gelişim programlarındandır?

-Stresle başa çıkma

10. Hangisi mesleki eskimişliği tetikleyen unsurlardan değildir?

-Öğrenci sayısı

8.ÜNİTE

ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE MESLEKİ GELİŞİMLERİ:

*Öğretmenler öncü ve temel uygulayıcıdır.

Öğretmenin Sahip Olması Gereken Nitelikler:

-Teknoloji okur-yazarı olmak.

-Öğretim amaçlı teknoloji kullanımı becerisine sahip olmak.

-Öğrencileri teknoloji kullanmaya yöneltmek

-Öğrencileri değerlendirmek için teknoloji kullanmak.

-Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme için teknoloji kaynaklarından yararlanmak.

-Öğrencilere teknoloji kullanımı içi yasal-etik uygulamaları öğretmek-model olmak.

Öğretmenlerin Yeterlilik Alanlarına Göre Sınıflandırılması:

1-Bireysel Yeterlilik: Bilgi-iletişim teknolojilerini bireysel gereksinimler doğrultusunda kullanabilme. Uygulama yazılımlarını kullanma, e-posta gönderme-alma, arama motoru kullanma

2-Konu Alanı Yeterliliği: Teknolojiyi kullanarak konu alanına ilişkin bilgi-beceri geliştirme, öğretimde teknolojik olanaklardan yararlanma. Ör: Eşleştirme ve kavram gelişimiyle ilgili güncel bilgi ve araştırmalara internetten ulaşma.

3-Eğitsel Yeterlilik: Dersi planlama, hazırlama, öğretme, ölçme ve değerlendirmede bilgi-iletişim teknolojilerinden yararlanmak.

*Öğretmenlerin teknolojiye yönelik mesleki gelişimlerinde amaç; gereksinimlerine ve amaçlarına uygun teknolojileri kullanabilmelerini sağlamak.

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Mesleki Gelişim Gereksinimleri:

Öğretim materyali tasarlama ve geliştirme,

-Öğretimsel araç-gereçlerin seçimi ve kullanımı

ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARININ PLANLANMASI:

Öğretmenlerin bilgi-iletişim Teknolojilerine Yönelik 3 Boyutta

Mes. Gel. Prog. Uygulanır:

Hizmetöncesi eğitim programları: Ör: Kavram öğretiminde bilgisayardan yararlanma,  konuya ilişkin yazılım seçme-kullanma eğitimi

-Hizmetiçi eğitim programları

-Sürekli Mesleki Gelişim Programları

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Aşamaları:

1-Tutunma Aşaması: Teknolojiyi bireysel ve eğitsel yeterlilik alanında kullanmaya yönelik problemler ve uyum sorunları yaşadıkları aşama.

Teknoloji kullanımına yönelik direnç gösterme.

-Her şeyin kötü gideceğine yönelik inanç geliştirme.

-Yaşanacak sorunların statü kaybettireceğini düşünme

-Etkili olmayacağını, zaman kaybı olacağını düşünme.

2-Kavrama Aşaması: Teknolojinin kullanımının etkili olacağına ilişkin olumlu tutum geliştirmeye başladıkları aşama.

-Yazılım ve donanımla ilgili sorunlara yönelik tolerans gösterme

-Öğrencilerle etkileşim, etkinliklere yeni uygulamalar kullanmaya başlar.

-Teknik yeterlilikleri arttığı için basit sorunları çözebilirler.

3-Etkileme Aşaması: Teknolojik deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşma aşaması.

-Öğretme-öğrenme sürecinde yeni etkinlikler gerçekleştirirler.

-Çok az sorun yaşarlar, sorunların büyük kısmını çözerler.

-Diğer öğretmenlerle paylaşarak öncülük ederler.

4-Yenileme Aşaması: Etkinliklere yenilikler katıp uzmanlaşmaya doğru ilerlerler.

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Mesleki Gelişim Aşamaları:

1-Oluşturma Aşaması: Teknoloji okur-yazarlığı kazandırmaya ilişkin mes. Gel. Prog.

2-Uygulama Aşaması: Konu alanlarında bilgi-iletişim teknolojilerini kullanmaları. Çizelge, grafik, sunu hazırlama

3-Yayma Aşaması: Edindikleri bilgi ve becerileri; konu alanı yeterliliği, bireysel yeterlik alanlarına aktarmalarını sağlayan mes. Gel. Prog. Öğretim amaçlı internet kullanımı.

4-Dönüştürme Aşaması: İleri teknolojilerin öğrenme-öğretme sürecinde ve diğer alanlarda kullanımına yönelik mes. Gel. Prog. Web sayfası hazırlama.

Gelişim Etkinliği Gerçekleştirmek İçin İzlenmesi Gereken Adımlar:

Öğretmenlerin teknolojiye İlişkin tutumlarının belirlenmesi

-Öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin belirlenmesi.

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Mesleki Gelişim Etkinlikleri:

1. Aşama: 24 saatlik etkinlikler içeren bir program olarak planlanmalı.

-Bilgisayarın donanımı ve yazılım birimlerinin özelliklerinin tanıtımı.

-Office kulanım bilgileri

-Kelime işlemci (word), hesaplama (Excel) yazılımlarının kullanımı.

2. Aşama: İnternetten bilgiye ulaşma, öğretimde internetten yararlanma, uzmanlarla ve meslektaşlarla iletişim kurmayla ilgili olarak 16 saatlik internete giriş eğitimi.

3. Aşama: Bilgi-iletişim teknolojilerini kullanmada tecrübe kazanma, öğretim amaçlı teknolojileri etkin kullanma ve öğretim programına entegre etme. En az 80 saat olmalı.

*200 saatlik, 2-3 yıl sürecek şekilde planlanmalı.

Programın İçeriği:

-Öğretim amaçları ile ilişkili teknolojiye dayalı etkinlikler.

-Teknolojiyle birleştirilen ders planı hazırlama-değerlendirme

-Eğitsel web siteleri oluşturma

-Teknoloji ve eğitimle ilgili etik konuları tartışmaya yönelik etkinlikler.

Mesleki Gelişim Programlarının Planlanmasında ve Uygulanmasında Göz Önüne Alınması Gereken Diğer Önemli Bileşenler:

-Teknolojiyle yaşadıkları sorunları çözmeye yönelik, uygulamalı yaklaşım içermeli.

-Uygulama için yeterli zaman verilmeli.

-Hem bireysel, hem işbirliğine dayalı ortam sağlanmalı.

-Okul ve sınıflarda bu teknolojileri kullanabilecekleri ortamlar sağlanmalı.

-Konu alanları yönelik teknoloji kullanım etkinlikleri gerçekleştirilmeli.

-Mes. Gel. Programlarının sürekliliği sağlanmalı.

-Motive ve güdülenme yapılmalı.

-Sonunda kendilerini değerlendirmelerine olanak sağlanmalı.

-Gösterdikleri başarılar MEB tarafından sertifikalarla ödüllendirilmeli.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programları İçin Teknoloji Kullanımı:

*Kullanılabilecek Teknolojiler:

-Görsel materyaller            –Sunum araçları           –Görsel/işitsel araçlar.

*En çok kullanılanlar, basılı materyaller

*Sunum amaçlı kullanılabilecek görsel materyaller; tepegöz, slayt, projektör, projeksiyon cihazı ve dijital kamera

*Görsel işitsel araçlar; televizyon, bilgisayar, internet

SORULAR:

1. Hangisi Öğretmenlerin eğitim ortamında teknoloji kullanımına ilişkin sahip olmaları gerekenlerdendir?

-Yöneticileri teknoloji kullanmaya yöneltmek.

2.1Hizmetöncesi eğ. prog.  2.Hizmetiçi eğ. prog. 3.Sürekli mes. gel. Prog

4. Aday öğrt. Prog.

Hangileri öğretmenlerin bilgi-iletişim teknolojilerini kullanımlarına yönelik gerçekleştirilebilecek mes. Gel. Prog. Boyutundadır.

-1,2,3

3. Hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanım aşamalarından biri değildir?

-Başlama Aşaması

4. Hangisi öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde teknoloji kullanımının etkili olacağına ilişkin olumlu tutum geliştirmeye başladıkları teknoloji kullanım aşamasıdır?

-Kavrama Aşaması

5. Hangisi öğretmenlerde teknoloji okur-yazarlığı kazandırmaya yönelik gerçekleştirilen teknoloji kullanımı mes. Gel. Aşamasıdır?

-Oluşturma Aşaması

6. Hangisi öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında bilgisayarın amaç olarak kullanım nedenlerinden biridir?

-Öğretmenlere bilgisayar kullanımına ilişkin bil-beceri kazandırmak.

7. Hangisi eğitim ortamlarında teknoloji kullanımına ilişkin öğretmenlerin sahip olmaları gereken eğitsel yeterlilik alanıyla ilgili bilgi beceriler arasındadır?

-Öğretmenlerin dersi planlama hazırlamada bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaları.

8. Hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımının tutunma aşamasında karşılaştıkları sorunlardan biri değildir?

-Yazılım ve donanımla ilgili donanımlara sabır gösterememe

9. 1.Öğretmenlerin teknolojiye ilişkin tutumlarının belirlenmesi

2.Öğretmenlerin ilk çalışma yılında mesleki gelişim gereksinimlerinin belirlenmesi

3.Öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin belirlenmesi

4.Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının belirlenmesi

Hangileri öğretmenlerin teknoloji kullanımlarına yönelik mesleki gelişi etkinliği gerçekleştirmek için izlenmesi gereken adımlardandır

-1,3

10. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik uygulama aşamasında edindikleri bilgi ve becerileri, konu alanı yeterliliği, eğitsel yeterlilik ve bireysel yeterlilik alanlarına aktarmalarını sağlayan mes. Gel. Prog. Hangi mesleki gelişim aşamasında düzenlenir?

-Yayma Aşaması

9. ÜNİTE

ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİMİ DEĞRLENDİRMENİN AMAÇLARI:

Planlamada belirlenen amaçlama durumuna ilişkin bilgi edinme.

-Sonraki öğrenme ve gelişim gereksinimlerinin öğrenilmesi

-Eğitim kurumunun gereksinimlerinin ve mesleki gelişimden sağladığı faydayı öğrenme

-Uygulama öncesi hata ve eksiklerin düzeltilmesi

-Öğrenci öğrenmesi üzerindeki etkinin belirlenmesi

-Uygulanmasına ve geliştirilmesine ilişkin kararlar alınması.

-Mes. Gel. Yönelik politika ve standartların oluşturulması

Mesleki Gelişimde Değerlendirme Süreci:

Planlama—Uygulama—Düzenleme—Yeniden düzenleme—Yeni program planlama

Mesleki Gelişim Değerlendirme Aşamaları:

1-Planlamayı Değerlendirme: Program başlamadan önce yapılan değerlendirme. Gereksinim belirlenmesi, içeriğin yapılandırılması, uygulamanın tasarlanması, işlemlerin gözden geçirilmesi.

2-Süreci Değerlendirme: Uygulamada güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek uygulamaya yönelik iyileştirmelerin yapılması için gerçekleştirilen değerlendirme.

3-Sonucu Değerlendirme: Etkinlik tamamlandıktan sonra başlayan gereksinimlerin karşılanma derecesini ve mes. Gel. Etkinliğinin etkililiğini belirlemek için yapılan değerlendirme

Mesleki Gelişimde Değerlendirme Aşamalarının Karşılaştırılması:

1-Amaç Yönünden:

-Planlamayı Değerlendirmenin Amacı: Uygulama öncesi iyileştirme

-Süreci Değerlendirmenin Amacı: Uygulamanın iyileştirilmesi

-Sonucu Değerlendirmenin Amacı: Uygulamanın etkililiğinin belirlenmesi

2-Kapsam Yönünden:

-Planlamayı Değerlendirmenin Kapsamı: Etkinliğin yapısı

-Süreci Değerlendirmenin Kapsamı: Etkinliğin yapısı

-Sonucu Değerlendirmenin Kapsamı: Paydaşlara katkısı

3-Zaman Yönünden:

-Planlamayı Değerlendirmede: Uygulama öncesinde

-Süreci Değerlendirmede: Uygulama sırasında

-Sonucu Değerlendirmede: Uygulama sonrasında

4-Değerlendirme Odağı:

-Planlamayı Değerlendirmede Değerlendirme Odağı: Tasarımcı

-Süreci Değerlendirmede Değerlendirme Odağı: Eğitici

-Sonucu Değerlendirmede Değerlendirme Odağı: Paydaşlar

ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:

Mes. Gel. Beklenen Etki ve Verimli Değerlendirme Göstergeleri:

Öğretmen memnuniyeti

-Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumlarındaki değişim

– Öğretmenlerin bireysel uygulamaya yönelik gelişimleri

-Kariyer ve rollerindeki değişim

-Öğrencilerin öğrenmelerindeki değişim

-Okulun kurum kültürü ve yönetim olarak gelişimi

Mesleki Gelişimde Değerlendirme Süreci:

1-Öğretmenlerin Dönütleri: Mes. Gel. Prog.larının uygulama şekillerinin, ortam ve yapısının düzenlenmesine katkı sağlar. Öğretmenlerden görüş alınması, sonraki programların planlanması ve düzenlenmesine yardımcı olur.

Ör: Mesleki gelişim etkinliği iyi planlanmıştı—katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım

2-Öğretmenlerin Öğrenmeleri: Etkinlik sürecinde ve sonunda edindikleri bilgi ve becerilerin belirlenmesi. Planlamada belirlenen amaçlar temel alınarak değerlendirilir. Öğretmenlerden öz değerlendirme de alınır. Değerlendirmede yetişkin öğrenme ilkeleri temel alınmalıdır. İsim belirtmeden doldurulur. Hangi amaçla kullanılacağı hakkında bilgilendirilmelidirler.

Ör:Bu mesleki programın sonunda bilişsel alanda edindiğiniz bilgiler nelerdir?

3-Örgütsel Destek ve Değişim: Okul gelişimine ve değişimine olan katkısını belirlemek.

Ör: Mes. Gel. Programının Kurum olarak okul üzerindeki etkisi nedir? Gibi sorular olan formlar doldurulur.

4-Öğretmenlerin Yeni Bilgi ve Beceri Kullanım Durumları: Mes. Gel. Almaları, öğrencilerin gereksinimleriyle ilgilidir.  Öğretmenler edindikleri bilgileri alansal, eğitsel, ve bireysel yeterlilik alanlarına aktararak öğretme-öğrenme sürecinde kullanırlar.

Ör: Öğretmenler kendilerine öğretilen okuma stratejilerini sınıflarında hangi sıklıkla kullanıyorlar?

5-Öğrencilerin Öğrenmeleri: Öğrendiklerini sınıf ortamında kullanmasıyla, öğrenci öğrenmesinde gelişim ve değişim sağlanması. Uzun süreli değerlendirmedir. Mes. Gel. Prog. Gerçekleştirilmesinde, gereksinimlerin belirlenmesinde yol göstericidir. Ok. Ön. Performans gözlemi yapılır. Diğer üst sınıflarda sözlü-yazılılar yapılır.

Ör: Öğretmenin sınıf içinde gerçekleştirdiği etkinliklerin öğrencilerin üzerindeki etkisi nedir?

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKENLER:

1-Katılanların başarılarının nasıl değerlendirileceği belirlenmeli ve katılımcılara söylenmelidir. Değiştirilmemelidir.  Katılımcıların bireysel kazanımları göz önünde bulundurulmalı.

2. Değerlendirme program süreci sırasında sıklıkla ve farklı ölçme araçlarıyla yapılmalı.

3. Toplanan veriler programda düzeltmeler ve geliştirmeler yapmak için kullanılır.

4. Sonuçlar ilan edilirken, katılımcıların gizliliklerinin korunmasına özen gösterilmeli.

5. Çözümleme, karşılaştırma, tartışma gibi katılım sağlanacak etkinliklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli.

6. Ölçme aracı kullanılmadan önce araçtaki sorunlar giderilmelidir.

7. Sonunda belgeye dayalı ödüllendirilmelidirler.

SORULAR:

1. Hangisi öğretmenlerin mes. Gel. Yönelik etkinliklerin değerlendirilme nedenlerinden değildir?

-Mes. Gel. Prog. Katılan öğretmenlerin bireysel özelliklerini belirlemek

2. Hangisi mesleki gel .prog.na başlamadan önce yapılan değerlendirme türüdür?

-Planlamayı değerlendirme.

3. Mesl. Gel. Prog. Uygulanması aşamasında zayıf-güçlü yönlerin belirlenerek uygulamaya yönelik iyileştirmelerin yapılmasını kapsayan me. Ge. Prog. Değerlendirme türüne ne ad verilir?

-Süreci değerlendirme

4. Mes. Gel. Prog.larını değerlendirme çalışmalarına yönelik ifadelerden hangisi doğrudur?

-Sonucu değerlendirme çalışmaları kapsam bakımından paydaşların mes. Ge. Prog. Yaptıkları katkıların değerlendirilmesini amaçlar.

5. Hangisi öğretmenlerin mes. Gel. Yönelik değerlendirme çalışmalarıyla ilgili düzeylerden değildir?

-Yöneticilerin beceri ve tutumları

6. Mes. Gel. Değerlendirilmesi için öğretmenlerin öğrenmeleri değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

-Değerlendirme çalışmaları pedagojik modele ilişkin varsayımlar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi.

7. 1.Mesleki gel. Programlarının kurum olarak okula katkısı nedir?

2.Mesleki gel. Programının uygulanmasında yaşanan sorunların hızlı ve etkili bir

şekilde çözülme durumu nedir?

3.Öğretmenlerin mesleki gel. Programında edindikleri bilgileri, sınıf ortamında

kullanma durumları nedir?

Hangileri mes. Gel. Prog.nı kurum açısından değerlendirirken yanıtı aranan sorulardır?

-1,2

8. Değerlendirme türlerinden hangisinde öğretmenlerin mesleki gelişimle edindikleri yeni bilgi ve becerileri kullanım durumları değerlendirilir?

-Ürünü değerlendirme

9. Ok.ön.dön. öğretmenlerine yönelik mes. Gelişimin öğrenci açısından değerlendirilmesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

-Öğrenciler çoğunlukla sözlü mülakatlar yapılarak değerlendirilmelidir.

10. Hangisi öğretmenlere yönelik Mes. Gel. Programlarını değerlendirme çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biri değildir?

-Program sırasında önceden belirtilmeyen ölçme araçları kullanarak, öğretmenlerin heyecanlarının ve motivasyonlarının en üst düzeyde tutulması.

10. ÜNİTE

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR:

*1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 48. ve 49. maddelerinde hükümlere dayalı olarak mes. Gel. Çalışmaları yapılır.

*48. maddede yaz ve akşam okulları açılır ya da kurslar ve seminerler düzenlenir. Öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır. Başarı sağlayanlara belge verilir. Belge atama, yükselme, nakillerde değerlendirilir.

*49. maddede yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmaktan bahsediliyor.

*Mes. Gel. Çalışmaları MEB’e bağlı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlı tarafından MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği ve Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksel Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği’ ne dayalı olarak gerçekleştirilir.

Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine İlişkin Çalışmalar:

1-Merkezi Mesleki Gelişim Çalışmaları:

-HEDB Yıllık Mesleki Gelişim Planı

2-Mahalli Mesleki Gelişim Çalışmaları:

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Çalışmaları: MEB tarafından gerçekleştirilir. İl genelinde belirlenen gereksinimler doğrultusunda.

-Okul İçi Gelişim Çalışmaları: İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesi kapsamında; yıl başı, yıl içi ve yıl sonunda üç kez yapılır.

Üniversite Okul İşbirliği Çalışmaları: MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi kapsamında üniversitelerden konu alanından uzman öğretim elemanlarıyla yapılır.

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Etkinlikleri:

-Ok.ön. eğitim programını uygulama semineri

-Ok.ön. veli çocuk eğitimi semineri

-Okul aile işbirliği semineri

-Okuma yazmaya hazırlık ve Türkçe etkinlikleri kursu

-Fen ve matematik etkinlikleri kursu

-Çocukları tanıma teknikleri kursu

-Ok.ön dönemde kişiler arası problem çözme semineri.

Mesleki Gelişim Programlarına İlişkin Uygulama Örnekleri:

-Türkiye’de Öğretmenlikte Mesleki Gelişim Programı Örnekleri:

*MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin madde 25 ve 27 deki esaslara dayalı mes. Gel. Prog.

-Pedagojik formasyon prog.

-Aday öğretmenlik prog. (zorunlu)

-Bilgisayar eğitim prog.

-Yabancı dil eğ. prog.

-Formatör öğretmen yetiştirme prog.

-İşitme ve zihinsel engelliler eğ. prog.

-Önlisans ve lisans tamamlama prog.

-Çevreye uyum seminerleri    -Öğretim prog. Değişikliği

Projeler ve İşbirlikleriyle Uygulamaya Geçirilen Programlar:

1-Temel Eğitim Projesi(1998):

Amaçları:

-Temel eğitimin yaygınlaştırılması

-Kalitesinin arttırılması

-Programın dağıtılması

*Projenin 1. Faz’ı: Altyapı çalışmaları, teknoloji alımları, eğitim materyallerinin oluşturulması-dağıtılması, bilgi teknolojisi sınıflarının kurulması.

*Projenin 2. Faz’ı: Ok.ön. ve özel eğitim kurumlarının da alınarak, amaçların bu kurumlarda arttırılması

2005 te Temel Eğitim Projesi Kapsamında Merkezi Boyutta Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Programları (500den 224 ü Okulöncesi):

Çocukla iletişim yöntemleri

-Ok.ön. eğ. Kurumlarında kaynaştırma uygulamaları

-Çocuklarda ritim duygusunu geliştirme

-Ok.ön. eğitimde drama

-Çoklu zeka kuramları

2-Uzaktan Öğretmen Eğitimi(2005):

Amacı:

-Öğretmenlere temel bilgisayar becerisi kazandırmak

-Eğitimde bilgisayar teknolojisini etkin kullanmak.

*İnternet üzerinden gerçekleştirilmiş. Windows ve Office, e-posta, internet kullanımı. MEB onaylı başarı belgesi verilmiş.

3-Intel Öğretmen Programı(2003): Intel firması ve MEB arasında protokol imzalanmış. Dünya çapında mesleki gelişim. Fransa, Almanya, İsviçre, İngiltere gibi 30 ülke.

Amacı:

-Öğrencilerin yaşantılarını bilgisayar aracılığıyla zenginleştirmek

-Teknolojinin öğrenci öğrenmesinde kullanılması için öğretmenleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanmada yüz yüze ve öğrenci merkezli etkinlikler geliştirmeye özendirmek.

Programın Kapsadığı Konular:

-Teknolojiyle zenginleştirilmiş eğitim programı geliştirmek-öğretmek

-Web kaynaklarını bulmak-değerlendirmek

-Kaynakların telif hakkı ve kaynak olarak kullanımı

-Çoklu ortam sunumları, masaüstü yayıncılık ürünleri, ve web sitesi tasarlamak

-Öğrt. Destek materyali hazırlama-oluşturma

-Proje geliştirmek ve değerlendirme.

Dünyada Öğretmenlikte Mesleki Gelişim Programı Örnekleri:

-Almanya: Öğretim yılı içinde çeşitli mes. Gel. Prog. Gerçekleştirilir. Katılım zorunlu değildir. Öğretmenler mesleki gelişimleri kendini yetiştirme ilkesine dayanır.

-Belçika: Yılda en az üç seminer. Zorunlu.

-Hollanda: Yasalarla belirlenmiş. Katılım gönüllülük esasına dayalı. Sertifika var.

İspanya: Eğitim yasasında programlar hak ve zorunlu. Üniversiteler ve eğitim bakanlığına bağlı kurumlar gerçekleştiriyor.

-Lüksemburg

-Portekiz: Üniversite işbirliğiyle, meslekte yükselmeleri aldıkları puanlara göre yapılıyor.

-Fransa: Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri tarafından eğitimler yapılır.

*Enstitülerin Görevleri:

-Öğretmen olmak için gerçekleştirilen sınavlara hazırlamak

-Staj yapan öğrencilerin ve özel yerlerde öğretmenlik yapanların mesleki eğitimlerini sağlamak

-Sürekli mes. Gel. Prog. Hazırlamak-uygulamak

-Mes. Gel. Yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

Teknoloji Entegrasyonu İçin Mes. Gel. Örneği:

1.Hazırlık aşaması: Soru verilerek ortama öğrenci olarak katılmaları sağlanmış

2.Teknoloji Öğretimi Aşaması: Sorunun çözülmesinde kullanılabilecekleri teknolojiler hakkında bilgiler verilmiş, tecrübe edebilecekleri ortamlar sağlanmış

3.Katılımcı Öğrenme Aşaması: Sürece yetişkin öğrenen olarak katılmaları sağlamış.

4.Yansıtma Aşaması: Öğrendiklerini nasıl öğrettiklerini yada karşılaştıkları engelleri gözden geçirme olanağı verilmiş.

5.Uygulama Aşaması: Öğrendikleri teknolojileri, kendi konu alanlarında nasıl kullanabileceklerine ilişkin uygulama tasarımı yapmışlar.

6.Planlama Aşaması: Hangi yaklaşımı kullanarak öğretebilecekleri, nasıl değerlendireceklerine ilişkin planlar geliştirmişler.

7.Sürekli Destek Aşaması: Teknolojileri nasıl kullandıklarını değerlendirmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına ilişkin seminer ve toplantılar düzenlemişler.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Ulusal Bir Strateji Örneği:

*ENLACES Projesi, Şili’de ülke çapında bir proje. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ve eğitimin kalitesini arttırmak için. Eğitsel ağ oluşturmak hedeflenmiş.

Projenin Temelini Oluşturan İlkeler:

-Bilgi ve iletişim öğrc., öğrt., yönetici, veli, ebeveyn herkesin kullandığı bir araçtır. Hedef öğretmenlerin Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını sağlamak.

-Amaç, bilgisayarları eğitim ağı kanalıyla birbiriyle ve dünyayla ilişkilendirmek, bilgileri paylaşmak.

-Bilgisayar ve ağlarının kullanımı her okulun projesine ihtiyaçlarına, sosyal, kültürel, coğrafi konumuna bağlıdır

SORULAR:

1. Konulardan hangisi milli eğitim temel kanununun öğretmenlerin Hizmetiçi eğitimleriyle ilgili maddeleri kapsamında yer almaz?

-Öğretmenlerin yer değiştirme ve atamaları.

2. Hangisi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programları geliştiren bir kurumdur?

-Hizmetiçi eğitim daire başkanlığı

3. Hangisi merkezi mesleki gelişim çalışmalarından biridir?

-Hizmetiçi eğitim daire başkanlığı yıllık mesleki gelişim planı

4. Üniversite-okul işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen mes. Gel. Çalışmaları hangi yönerge ile belirlenmektedir?

-Milli eğitim bakanlığı eğitim bölgeleri ve eğitim kurulları yönergesi

5. Hangisi Hizmetiçi eğitim daire başkanlığı tarafından ok.ön. öğretmenlerin gelişmelerine yönelik olarak düzenlenmiş eğitim programlarından değildir?

-Ok.Ön de teknolojik liderlik semineri

6. Hangisi öğretmenlerin kurum kültürünü benimsemelerini ve kurumsal işleyişle ilgili olarak bilgilendirilmelerini sağlayan kurumsal uyum programlarından biridir?

-Aday öğrt. eğitimi

7. Temel eğitim projesi, öğretmen eğitim akademisi ve İntel öğretmen programı mes. Gel. Etkinlerinin en belirgin ortak özelliği nedir?

-Hizmetiçi eğitim daire başkanlığı tarafından geliştirilmemiş olmaları

8. Hangisi temel eğitim projesi 2. fazı kapsamında ok.ön. öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen mes. Gel. Prog. Biridir?

-Çocuklarda kavram öğretimi

9. Hangisi uzaktan öğretmen eğitimi uygulamasının temel amacını en iyi açıklar?

-Öğretmenlerin temel düzeyde bilgisayar okur yazarı olmalarını ve öğretim sürecinde bilgisayarı etkin olarak kullanmalarını sağlama

10. Hangisi teknolojinin entegrasyonuna yönelik mes. Gel. Programlarının aşamalarından değildir?

-Kavramsal çerçeveyi belirleme aşaması

Yukarı